Ст 263 ч1 кк

Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами

1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление,

ремонт, передача либо сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов,

взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от двух до

налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением

свободы на срок до трех лет.

3. Освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

1. Опасность данного преступления заключается в том,

что незаконный оборот оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств способен стимулировать рост различных видов тяжких преступлений.

Объект преступления — общественная безопасность, а

также жизнь и здоровье людей.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 263 УК,

является огнестрельное оружие, холодное оружие, боевые

припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Под огнестрельным оружием следует понимать устройства, конструктивно предназначенные для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сгорания

Холодное оружие — это режущие, рубящие, колющие

приспособления, предназначенные для поражения живой

силы (ножи, кинжалы, кастеты, кортики, нунчаки и т.п.).

Боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содер555

жащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.

2. 4.1 ст. 263 УК предусматривает уголовную ответственность за ношение, хранение, ремонт, приобретение, изготовление либо сбыт огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

В отношении холодного оружия уголовная ответственность наступает лишь за ношение, изготовление, ремонт

или сбыт без надлежащего разрешения (ч.2 ст. 263 УК).

3. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины.

4. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо с 16-летнего возраста.

Согласно ч.З ст. 263 УК лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, либо взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Под добровольной сдачей оружия, боевых припасов или

взрывчатых веществ либо взрывных устройств следует понимать сдачу лицом указанных предметов по своей воле

Коментар до статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

1. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу —

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

1. Об’єктом злочину є громадська безпека в частині убезпечення від порушення правил обороту (користування населенням) вогнепальної і холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. Загальнонебезпечні предмети при їх неконтрольованому поширенні становлять підвищену загрозу для суспільства. Тому встановлені спеціальні правила поводження зі зброєю, боєприпасами, вибухівкою, визначено, з якими з цих предметів громадяни взагалі не вправі вчиняти будь-яких дій, а які дії можна виконувати на підставі спеціального дозволу.

2. Предметом злочину можуть бути; 1) вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 2| бойові припаси; 3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої (ч. 1 ст. 263); 5) холодна зброя (кинджали, фінські ножі, кастети) (ч. 2 ст. 263).

Про поняття вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв див. коментар до ст. 262 і 410.

Кинджали, фінські ножі — вид холодної зброї колючо-ріжучої дії. Характеризуються наявністю рукоятки з упором, що обмежує входження ножа в тіло, та клинка специфічної форми: кинджал — довгого, вузького, заточеного з обох боків, такого, що звужується до кінця, гостроконечного; фінський ніж («фінка») — короткого, товстого, заточеного з одного боку, наприкінці звуженого і вигнутого гострою стороною. Кастет — вид холодної зброї ударної дії. Являє собою металеву пластину, яка надягається на пальці й затискається в кулак, з отворами для пальців та виступами, якими й заподіюється удар. Інша холодна зброя — будь-які предмети, що спеціально призначені чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це, зокрема, довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага), метальні знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук, арбалет), ударно-роздроблюючі пристосування (нунчаку, булава, кистень), рубаючі предмети (томагавк, бойова сокирка).

Питання про віднесення тих чи інших предметів до певних видів зброї вирішується з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних критеріїв. За об’єктивними ознаками зброєю є предмети, що здатні заподіяти шкоду життю та здоров’ю людини з врахуванням їх форми, маси, міцності (зокрема твердості матеріалу, з якого виготовлено вражаючі частини), конструктивних особливостей. Суб’єктивно вони призначені для враження живої сили — ушкодження тіла іншої людини, тобто не повинні мати іншого призначення — господарського, побутового, спортивного, обрядового тощо. Питання про визнання зброєю предметів «подвійного» призначення — наприклад, лука, який може виступати і спортивним снарядом, і мисливським знаряддям, і предметом, призначеним для заподіяння смерті чи тілесного ушкодження,- вирішується з врахуванням мети дій, вчинених з такими предметами.

3. Об’єктивна сторона злочину може бути виконана шляхом здійснення альтернативних суспільно-небезпечних діянь: 1) носіння; 2) зберігання; 3) придбання; 4) виготовлення; 5) ремонт; 6) передача; 7) збут. Всі вони характеризуються незаконністю, тобто здійснюються без відповідного дозволу. Під носінням зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв слід розуміти дії по їх переміщенню, транспортуванню винною особою безпосередньо при собі (в руках, в одежі, сумках, спеціальних футлярах, в транспортному засобі тощо) за умови можливості їх швидкого використання — здійснення пострілів, вибуху, нанесення удару. Виготовлення — це створення зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи пристроїв заново чи перероблення будь-яких предметів, завдяки чому вони набувають властивостей відповідних загальнонебезпечних предметів. Це, наприклад, виготовлення обріза з гладкоствольної мисливської рушниці, пристосування газового пістолета для стрільби бойовими патронами. Як ремонт розціню-

ються ди з відновлення вражаючих властивостей зброї чи вибухових пристроїв, завдяки чому вони знову можуть бути використані за цільовим призначенням, а як збут — сплатне відчуження зброї, бойових припасів вибухових речовин чи пристроїв особам які не мають права на їх придбання (продаж, обмін оплата за виконані

роботи чи надані послуги і т.п.)

Зберігання — це дії, пов’язані з володінням незалежно від його тривалості вказаними предметами, які знаходяться не при винній особі а у вибраному і відомому їй місці До придбання належать дії як; полягають в сплатному чи безоплатному набутті відповідних предметів будь яким способом (крім вказаних у ст. 262) — купівлі, обміну, одержання як плати за виконану роботу чи надані послуги, привласнення знайденого одержання в подарунок чи як відшкоду вання боргу тощо Передача — це безоплатно надання відповідних предметів іншим особам які не мають права на їх придбання (да рування, надання у тимчасове користування)

Зберігання придбання і передача холодної зброї не тягнуть кримінальної відповідальності

4 Суб’єкт злочину загальний

5 Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною

6 У ч 3 ст 263 передбачене звільнення від кримінальної відповідальності за незаконні дії зі зброєю бойовими припасами, вибу ховими речовинами чи пристроями передбачені ч 1 або 2 ст 263 Його єдиною умовою є добровільне здавання органам влади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв

При цьому добровільним здавання є тоді коли воно вчинене за власною волею незалежно від мотивів однак не в зв’язку з тим, що органами влади виявлено факт зберігання відповідних предметів Потрібно також щоб особа здала всю наявну у неї зброю та інші предмети щодо яких вчинялися незаконні дії,

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК). Відмінність від злочинів, передбачених ст. 262, 263-1 і 264 КК 217

Об’єктом злочину є громадська безпека.

Предмет злочинуце зброя: предмети призначені для ураження живої цілі, знищення чи пошкодження навколишнього середовища:

· вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської) – це всі види бойової, спортивної, нарізної мисливської зброї, як серійно виготовленої, так і саморобної чи переробленої, для проведення пострілу з якої використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні вибухової речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей);

· бойові припаси – це вироби в зібраному вигляді, споряджені вибуховою речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху (патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, артилерійські снаряди, бомби, міни, гранати, бойові частини ракет і торпед тощо);

· вибухові речовини – це порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, здатні вибухнути без доступу кисню;

· вибухові пристрої – це самороб­ні чи виготовлені промисловим способом вироби одноразового застосування, спроможні за допомоги використання хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) створити вражаючі фактори, – спричинити смерть, тілесні ушкодження чи істотну матеріальну шкоду, – способом вивільнення, розсіювання або впливу токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин (ч. 1 ст. 263 КК);

· холодна зброя (ч. 2 ст. 263 КК) – предмети, що справляють колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаки, кастет, тощо), конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомоги м’язової сили людини або дії механічного пристрою.

Об’єктивна сторона злочину – діяння:

· носіння (ч. 1, 2 ст. 263 КК) –переміщення, транспортування особою безпосередньо при собі (наприклад, в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному засобі, тощо);

· зберігання (ч. 1 ст. 263 КК) – володіння особою предметами злочину, які знаходяться у обраному нею місці (в помешканні особи, в багажнику транспортного засобу; у приміщеннях за місцем роботи, тощо);

· придбання (ч.

· передача(ч. 1 ст. 263 КК) – надання цих предметів іншій особі у володіння, для тимчасового зберігання чи використання за цільовим призначенням;

· збут (ч. 1, 2 ст. 263 КК) – відчуження та остаточна передача іншій особі (зокрема, продаж, обмін, дарування, сплата боргу, тощо)

· виготовлення (ч. 1, 2 ст. 263 КК) – створення чи перероблення предметів, внаслідок чого вони набувають відповідних характерних властивостей;

· ремонт(ч. 1, 2ст. 263 КК) відновлення властивостей зазначених предметів (наприклад, заміна або реставрація зношених чи непридатних частин, механізмів; усунення поломок чи пошкоджень, тощо).

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

 1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибу­хових пристроїв без передбаченого законом дозволу —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, касте­тів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу —

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

 1. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

(Стаття 263 у редакції законів України № 270-УІ від 15 квітня 2008р. та № 5064-УІ від 11 серпня 2012 р.)

 1. Суспільна небезпечність незаконного поводження зі зброєю, бойовими припа­сами або вибуховими речовинами полягає в тому, що воно створює сприятливі умови для вчинення злочинів із використанням зазначених предметів.
 2. Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, є вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської), бойові припаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Він тотожний предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 262 КК.
 3. Предмет злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК, — кинджали, фінські ножі, кастети та інша холодна зброя.
 4. До холодної зброї належать пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м’язової сили людини чи механічно­го пристрою (може бути холодною ручною та холодною метальною) (п. 8.11 наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберіган­ня, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» від 21 серпня 1998 р. № 622).

Холодна зброя — це предмети, які відповідають стандартним зразкам або історич­но виробленим типам зброї, чи інші предмети, що справляють колючий, колючо-рі- жучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, фінський ніж, кинджал, арбалет, нунчаку, кастет тощо) (п. 8 ППВСУ «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, ви­буховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3).

 1. Кинджали — це колючо-рубаюча і колючо-ріжуча зброя; фінські ножі — колючо- ріжуча зброя, а кастети — ударно-роздроблююча зброя.
 2. На відміну від вогнепальної зброї застосування холодної зброї і її дія не пов’язані з використанням вибухових речовин і ураження цілей досягається безпосереднім впливом спеціально пристосованої поверхні зброї.
 3. Зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої як предмет зло­чину, передбаченого ст. 263 КК, мають бути придатними до використання за цільовим призначенням (п. 10 зазначеної ППВСУ).
 1. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, виготовленні, ремонті, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або ви­бухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті, — у носінні, виготовленні, ремонті або збуті кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без зазначеного дозволу.
 2. Незаконне носіння холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив­ської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв є умисними, вчиненими без передбаченого законом дозволу діями по їх переміщенню, транспор­туванню особою безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному засобі тощо) (абз. 2 п. 11 ППВСУ).
 3. Під незаконним зберіганням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив­ської), бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв розуміються умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповід­ного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених предметів, що знаходиться не при особі, а в обраному нею місці (абз. 1 п. 11 зазначеної ППВСУ).
 4. Незаконним придбанням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив­ської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв слід вважати дії, пов’язані з їх набуттям (за винятком викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) всупереч передбаченому законом порядку — в результаті купівлі, обміну, привласнення знайде­ного, одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо (п. 12 зазначеної ППВСУ).
 5. Злочин є закінченим, якщо виготовлений предмет може бути використаний як зброя, боєприпаси, вибухові речовини або вибуховий пристрій незалежно від неза­вершеності тих чи інших частин або оздоблювальних (оброблювальних) робіт.
 6. У зв’язку з тим, що гладкоствольна мисливська зброя не належить до пред­мета злочину, передбаченого ст. 263 КК, її виготовлення необхідно кваліфікувати за наявності інших необхідних умов за ст. 203 КК як зайняття забороненими видами господарської діяльності.
 7. Під незаконною передачею вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив­ської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв слід розуміти надання цих предметів іншій особі у володіння, для тимчасового зберігання чи ви­користання за цільовим призначенням без передбаченого законом дозволу (п. 15 за­значеної ППВСУ).
 8. Незаконний збут холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив­ської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв полягає в умис­ній передачі їх іншій особі поза встановленим порядком шляхом продажу, обміну, дарування, сплати боргу тощо (п. 16 зазначеної ППВСУ).
 9. Поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами або ви­буховими пристроями, передбачене ст. 263 КК, тягне за собою кримінальну відпові­дальність лише у випадках, коли воно здійснюється без передбаченого законом до­зволу, тобто є незаконним. Винний не має ні дійсного, ні уявного права на їх здійснен­ня. Дозвіл на право носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу та збут зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв видається певними державними органами, передбаченими законом. Дозвіл на право носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт та збут зброї, бойових припасів та ви­бухових речовин надається органами МВС, які здійснюють дозвільну систему. Вій­ськовослужбовцям, працівникам МВС та співробітникам СБУ дозвіл на носіння вогнепальної зброї видають відповідні начальники.
 10. При вирішенні питання, чи є незаконними носіння, зберігання, придбання, пере­дача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), а також носіння, виготовлення, ремонт або збут холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, судам необхідно керуватися Положенням про дозвільну систему (затверджене Постановою КМУ від 12 жовтня 1992 р. № 576 з наступними змінами), Ін­струкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та ви­користання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного вироб­ництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми влас­тивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів та іншими нормативно-правовими актами.

Питання про відповідальність за незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами осіб, які ними користуються у зв’язку зі службовою діяльністю, вирішуються з урахуванням нормативних актів (інструкцій, правил, наказів тощо), що регулюють порядок поводження з цими пред­метами (п. 2 зазначеної ППВСУ).

 1. У разі застосування службовою особою при перевищенні влади або службових повноважень зброї, якою вона володіла незаконно, її дії необхідно додатково кваліфі­кувати за ст. 262 або ст. 263 КК (абз. 3 п. 13 ППВСУ «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 2003 р. № 15).
 2. Із суб’єктивної сторони ці злочини можуть бути вчинені тільки з прямим умислом.
 3. Цілі і мотиви цих злочинів можуть бути різними. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями з метою вчинення з їх допомогою іншого злочину є ідеальною сукупністю злочинів і повинне тягти відповідальність за ст. 263 КК і за готування до іншого відповідного злочину (п. 26 зазначеної ППВСУ).
 4. Суб’єктом злочинів може бути будь-яка особа, якій виповнилося 16 років.
 5. Під добровільною здачею органам влади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, яка згідно з ч. 3 ст. 263 КК є підставою для звіль­нення від кримінальної відповідальності, необхідно розуміти такі дії, коли особа, маючи можливість і надалі зберігати будь-який із зазначених предметів, незалежно від мотивів за власним бажанням передає його відповідному державному органу.

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

1. Суспільна небезпечність незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами полягає в тому, що воно створює сприятливі умови для вчинення злочинів з використанням зазначених пред­метів.

2. Предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, є вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської), бойові припаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Він тотожний предмету злочину, передбаченого в ч. 1 ст. 262 КК.

3. Предмет злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК, кинджали, фінські ножі, кастети та інша холодна зброя.

4. До холодної зброї належать пристрої та предмети, конструктивно при­значені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м’язової сили лю­дини чи механічного пристрою (може бути холодною ручною та холодною метальною) (п. 8.11 наказу МВС «Про затвердження Інструкції про поря­док виготовленн

я, придбання, зберігання, обліку, перевезення та викорис­тання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» від 21 серпня 1998 р. № 622 (ОВУ. — 1998. — №42. — Ст. 1574).

Холодна зброя — це предмети, які відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам зброї, чи інші предмети, що справляють колю­чий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаку, кастет тощо) (п. 8 Постанови ПВСУ «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне повод­ження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибухови­ми пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № З (ЮВУ. — 2002. — 29 червня-5 липня. — № 26(366),

5. Кинджали це колючо-рубаюча і колючо-ріжуча зброя; фінські ножі — колючо-ріжуча зброя, а кастети — ударно-роздроблююча зброя.

6. На відміну від вогнепальної зброї застосування холодної зброї і її дія не пов’язані з використанням вибухових речовин і ураження цілей дося­гається безпосереднім впливом спеціально пристосованої поверхні зброї.

7. Зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої як предмет злочину, передбаченого ст. 263 КК, мають бути придатними до ви­користання за цільовим призначенням (п. 10 зазначеної Постанови ПВСУ).

8. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, виготовленні, ремонті, передачі чи збуті во­гнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, ви­бухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом доз­волу, а злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті у носінні, виготовленні, ре­монті або збуті кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без зазначеного дозволу. ,

9. Незаконне носіння холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв є вчиненими без передбаченого законом дозволу діями щодо їх переміщення, транспортування особою безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціаль­ному футлярі, транспортному засобі тощо) (абз. 2 п. 11 Постанови ПВСУ).

10. Під незаконним зберіганням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв розуміються умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених предметів, що знаходиться не при особі, а в обраному нею місці (абз. 1 п. 11 зазначеної Постанови ПВСУ).

11. Незаконним придбанням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових прист­роїв слід вважати дії, пов’язані з їх набуттям (за винятком викрадення, при­власнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) всупереч передбаченому законом порядку — в ре­зультаті купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо (п. 12 зазначеної Постанови ПВСУ).

12. Під незаконним виготовленням холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або ви­бухових пристроїв потрібно розуміти вчинені без передбаченого законом дозволу дії по їх створенню чи переробленню, внаслідок чого вони набува­ють відповідних характерних властивостей.

Такими діями, зокрема, є перероблення ракетниці, стартового, будівель­ного, газового пістолета, інших пристроїв, пристосованих для відстрілу па­тронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, у зброю, придатну до стрільби або мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці — в обріз, виготовлен­ня вибухових речовин, вибухових пристроїв чи боєприпасів з використан­ням будь-яких компонентів, які самі по собі не є вибухівкою, але внаслідок цих дій набувають здатності до вибуху, тощо (п. 13 зазначеної Постанови ПВСУ).

13. Злочин є закінченим, якщо виготовлений предмет може бути викори­станий як зброя, боєприпаси, вибухові речовини або вибуховий пристрій не­залежно від незавершеності тих чи інших частин або оздоблювальних (об-роблювальних) робіт.

14. У зв’язку з тим, що гладкоствольна мисливська зброя не належить до предмета злочину, передбаченого ст. 263 КК, її виготовлення необхідно кваліфікувати за наявності інших необхідних умов за ст., 203 КК як зайнят­тя забороненими видами господарської діяльності.

15. Ремонт холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливсь­кої), бойових припасів або вибухових пристроїв — це таке відновлення ха­рактерних властивостей зазначених предметів шляхом заміни або рестав­рації зношених чи непридатних з інших причин частин, механізмів, усунен­ня дефектів, поломок чи пошкоджень, налагодження нормального функціонування різних частин і механізмів, внаслідок якого ці предмети стають придатними до використання за цільовим призначенням (п. 14 зазначеної Постанови ПВСУ).

16. Під незаконною передачею вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових прист­роїв слід розуміти надання цих предметів іншій особі у володіння, для тим­часового зберігання чи використання за цільовим призначенням без перед­баченого законом дозволу (п. 15 зазначеної Постанови ПВСУ).

17. Незаконний збут холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв полягає в умисній передачі їх іншій особі поза встановленим порядком шляхом продажу, обміну, дарування, сплати боргу тощо (п. 16 зазначеної Постанови ПВСУ).

18. Поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями тягне кримінальну відповідальність лише у ви­падках, коли воно вчиняється без передбаченого законом дозволу, тобто є незаконним. Винний не має ні дійсного, ні уявного права на їх здійснення. Дозвіл на право носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, пе­редачу та збут зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв видається певними державними органами, передбаченими зако­ном. Дозвіл на право носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт та збут зброї, бойових припасів та вибухових речовин надається органами МВС, які здійснюють дозвільну систему. Військовослужбовцям, працівни­кам МВС та співробітникам СБУ дозвіл на носіння вогнепальної зброї видають відповідні начальники.

19. При вирішенні питання, чи є незаконним носіння, зберігання, прид­бання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), а також носіння, виготовлення, ремонт або збут холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, судам необхідно керуватися «Положенням про дозвільну систе­му» (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 з наступними змінами), «Інструкцією про порядок виготов­лення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогне­пальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених па­тронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» (затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. № 622; зі змінами, внесеними наказом від 13 квітня 1999 р. № 292) та інши­ми нормативно-правовими актами.

Питання про відповідальність за незаконні діяння зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами осіб, які ними користуються у зв’язку зі службовою діяльністю, вирішуються з ура­хуванням нормативних актів (інструкцій, правил, наказів тощо), що регулю­ють порядок поводження з цими предметами (п. 2 зазначеної Постанови ПВСУ).

20. З суб’єктивної сторони ці злочини можуть бути вчинені тільки з пря­мим умислом.

21. Цілі і мотиви цих злочинів можуть бути різними. Незаконне повод­ження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями з метою вчинення з їх допомогою іншого злочину, є ідеальною сукупністю злочинів, і повинне тягти відповідальність за ст. 263 КК і за го­тування до іншого відповідного злочину (п. 26 зазначеної Постанови ПВСУ).

22. Суб’єктом злочинів може бути будь-яка особа, якій виповнилося 16 років.

23. Під добровільною здачею органам влади зброї, бойових припасів, вибу­хових речовин або вибухових пристроїв, яка згідно з ч. З ст. 263 КК є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, необхідно розуміти такі дії, коли особа, маючи можливість і надалі зберігати будь-який із зазна­чених предметів, незалежно від мотивів за власним бажанням передає його відповідному державному органу.

Ст 263 ч1 кк

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами»

Стаття складається з трьох частин (перші дві є заборонювальними нормами, а третя — заохочувальною). Родовим та безпосереднім об’єктом злочину є громадська безпека. Предметом злочину є: 1) вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 2) бойові припаси; 3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої (ч. 1 ст. 263); 5) холодна зброя (кинджали, фінські ножі, кастети) (ч. 2 ст. 263). Усі ці предмети призначені для ураження живої цілі, знищення чи пошкодження навколишнього середовища.

Вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської) — це всі види бойової, спортивної, нарізної мисливської зброї, як серійно виготовленої, так і саморобної чи переробленої, для проведення пострілу з якої використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні вибухової речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей). Бойові припаси — це патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, артилерійські снаряди, бомби, міни, гранати, бойові частини ракет і торпед та інші вироби в зібраному вигляді, споряджені вибуховою речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху. Вибухові речовини — це порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин та інші хімічні речовини, їх сполуки або суміші, здатні вибухнути без доступу кисню. Вибухові пристрої — це саморобні чи виготовлені промисловим способом вироби одноразового застосування, спеціально підготовлені та за певних обставин спроможні за допомоги використання хімічної, теплової, електричної енергії або фізичного впливу (вибуху, удару) створити вражаючі фактори — спричинити смерть, тілесні ушкодження чи істотну матеріальну шкоду — способом вивільнення, розсіювання або впливу токсичних хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, радіоактивного матеріалу, інших подібних речовин. Холодна зброя — це предмети, які відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам зброї, чи інші предмети, що справляють колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюючий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаки, кастет тощо), конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомоги м’язової сили людини або дії механічного пристрою.

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, виготовленні, ремонті, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК, у носінні, виготовленні, ремонті або збуті кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без указаного дозволу. Тож зберігання, придбання і передача холодної зброї не тягнуть кримінальної відповідальності.

Злочин має місце лише за умови, що зазначені дії вчиняються без передбаченого законом дозволу, тобто є незаконними. Незаконне носіння холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні, вчинені без передбаченого законом дозволу, дії з їх переміщення, транспортування особою безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному засобі тощо). Незаконне зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від тривалості в часі) без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених предметів, що перебуває не при особі, а в обраному нею місці. Незаконне придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні дії, пов’язані з їх набуттям (за винятком викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) усупереч передбаченому законом порядку — в результаті купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо. Незаконне виготовлення холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисні, вчинені без передбаченого законом дозволу дії з їх створення чи перероблення, внаслідок чого вони набувають відповідних характерних властивостей. Незаконний ремонт холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових пристроїв — це таке відновлення характерних властивостей зазначених предметів способом заміни або реставрації зношених чи непридатних з інших причин частин, механізмів, усунення дефектів, поломок чи пошкоджень, налагодження нормального функціонування різних частин і механізмів, внаслідок якого ці предмети стають придатними до використання за цільовим призначенням. Незаконна передача вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це надання цих предметів іншій особі у володіння, для тимчасового зберігання чи використання за цільовим призначенням без передбаченого законом дозволу. Незаконний збут холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв — це умисна передача їх іншій особі поза встановленим порядком через продаж, обмін, дарування, сплату боргу тощо.

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення окремих термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами».

Злочин є закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з зазначених вище дій (формальний склад).

Суб’єкт злочину загальний, тобто фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Частина 3 ст. 263 КК передбачає заохочувальну норму, відповідно до якої звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 або 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями з метою вчинення з їх допомогою іншого злочину являє собою ідеальну сукупність злочинів і повинно тягти відповідальність за ст. 263 КК і за готування до іншого відповідного злочину.

Смотрите так же:

 • Право на охрану здоровья и медицинскую помощь относится к правам социальным § 7. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь Охрана здоровья - комплексный институт, который включает подготовку медицинских кадров, многочисленные социальные, организационные, […]
 • Крашенинников комментарий к гпк Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (Аргунов А.В., Загидуллин М.Р., Крашенинников П.В., Лисицын В.В., Муршудова В.М., Ситдиков Р.Б.) Дата размещения […]
 • Адвокатская контора ухта Правовые услуги Коми, НАО Новые комментарии Что там случилось, дайте 2 месяца 3 часа назад Кого вы дурите, всё где-то 2 месяца 3 дня назад буду […]
 • Воинская часть 12536 Воинская часть 12536 336-й радиотехнический полк(41 РТБР)Войсковая часть 03013 г.Орел Вице-Председатель: 336-й радиотехнический полк(41 РТБР)Войсковая часть 03013 г.Орел Командиры 41 ртбр […]
 • Учредители ооо восток Восток, ООО Восток, ООО зарегистрирована по адресу г.Кызыл, ул.Сукпакская, д.1, 667010. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК" Уюсов Сергей […]